Algemene voorwaarden prescriptio marketing | reclame | media

1.) Definities

1.1.)
Onder opdrachtgever wordt verstaan: degene die dan wel het bedrijf dat de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

1.2.)
Onder opdrachtnemer wordt verstaan: prescriptio marketing | reclame | media, gevestigd aan de Varviksingel 225 te Enschede (7512 EM) met Kamer van Koophandel nummer: 50506226.

1.3.)
Onder opdracht wordt verstaan: het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.

1.4.)
Onder werkzaamheden wordt verstaan: al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door de opdrachtgever met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdracht(en), maakt en/of onderneemt dan wel doet maken en/of doet ondernemen.

1.5.)
Onder offerte wordt verstaan: de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

2.) Afwijkende voorwaarden

2.1.)
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van de opdrachtnemer, overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever en leveringen van de opdrachtnemer aan de opdrachtgever, tenzij deze voorwaarden geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voorzover zij niet strijdig zijn met de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en de opdrachtnemer.

2.2.)
Eventueel door de opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is overeengekomen.

2.3.)
Bij tegenstrijdigheden tussen de door opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden en de onderhavige voorwaarden prevaleren de onderhavige voorwaarden.

3.) Offertes

3.1.)
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld.

3.2.)
Desgevraagd zal de opdrachtgever vóór aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht substantiële afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.

3.3.)
Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.

3.4.)
Overschrijdingen van offertes als het gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door de opdrachtnemer ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een offerte zijn opgenomen. Dergelijke voorwaarden worden geacht aan de opdrachtgever bekend te zijn en tevens van het begin af aan van de onderhavige voorwaarden deel uit te maken. In geval van strijdigheid van dergelijke voorwaarden met de onderhavige voorwaarden, prevaleren de onderhavige voorwaarden.

4.) Prijzen, leveringen en betalingen

4.1.)
Alle door de opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2.)
De opdrachtnemer is gerechtigd om aan de opdrachtgever prijswijzigingen door te berekenen die zijn opgetreden nadat offerte is verzonden.

4.3.)
Alle leveringen door de opdrachtgever dan wel door de opdrachtgever ingeschakelde derden worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar de opdrachtnemer is gevestigd.

4.4.)
Alle betalingen dienen op een door de opdrachtnemer aan te wijzen rekening te geschieden.

5.) Opdrachten en wijzigingen

5.1.)
Een opdracht wordt door de opdrachtnemer aanvaard hetzij door een schriftelijke bevestiging van de opdracht aan de opdrachtgever, hetzij doordat de opdrachtnemer met de uitvoering van de werkzaamheden aanvangt. De opdrachtnemer heeft het recht om een opdracht niet te aanvaarden zonder opgaaf van redenen.

5.2.)
De opdrachtgever is door en vanaf verstrekking van de opdracht gebonden.

5.3.)
De opdrachtnemer is door en vanaf schriftelijke bevestiging van de opdracht gebonden.

5.4.)
Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld. Indien wijzigingen door de opdrachtgever mondeling worden gemeld, dan komt zulks voor rekening en risico van de opdrachtgever.

5.5.)
Eventuele wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding door de opdrachtnemer.

5.6.)
De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen te laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever.

5.7.)
Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door de opdrachtnemer wordt overschreden. De opdrachtnemer is alsdan niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor eventuele schade die de opdrachtgever mocht lijden als gevolg van die gewijzigde levertijd.

5.8.)
Mocht de opdrachtgever om welke reden dan ook besluiten een verstrekte opdracht te annuleren en/of van verdere uitvoering daarvan af te zien voordat de opdracht gereed is, dan is de opdrachtgever verplicht om alle reeds door de opdrachtnemer gemaakte kosten en besteedde uren aan de opdrachtnemer te voldoen evenals alle door de opdrachtnemer aan derden te betalen kosten vanwege de annulering en/of tussentijdse beëindiging van de opdracht, één en ander onverminderd de overige rechten die de wet aan de opdrachtnemer toekent.

6.) Inschakeling derden

6.1.)
Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede invulling van een opdracht dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is de opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht te geven tot levering of anderszins ter beschikking stelling van goederen en/of diensten.

6.2.)
Tenzij anders wordt overeengekomen zal de opdrachtnemer de door haar ingeschakelde derden rechtstreeks voor de door hen geleverde goederen en/of diensten betalen en de aldus gemaakte kosten rechtstreeks aan de opdrachtgever in rekening brengen, eventueel te vermeerderen met een bureauopslag indien en voor zover de opdrachtnemer en de opdrachtgever dit zijn overeengekomen.

6.3.)
Indien en voor zover de door de opdrachtnemer ingeschakelde derde algemene voorwaarden hanteert en deze voorwaarden van toepassing zijn op de relatie tussen de opdrachtnemer en de derde, gelden deze door de derde gestelde algemene voorwaarden tevens in de relatie tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, met dien verstande dat wanneer er sprake is van strijdigheid tussen de door de derde gehanteerde voorwaarden en de onderhavige voorwaarden, de onderhavige voorwaarden in de relatie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer zullen prevaleren.

7.) Betalingstermijn

7.1.)
Betaling dient, onverminderd het bepaalde in de volgende leden, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum (met uitzondering van domeinregistratie en hostingdiensten, zie hiervoor 7.1.1), tenzij de opdrachtnemer en de opdrachtgever schriftelijk een afwijkende termijn zijn overeengekomen. Voor domeinregistratie en hostingdiensten geldt betaling vooruit voor de periode van 1 jaar (tenzij anders schriftelijk overeengekomen). Bij webdesign wordt op basis van het afgesproken totaalbedrag een aanbetaling gefactureerd, dit is afhankelijk van de grote van de opdracht 50% of 33,33%. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van door haar te betalen facturen met gelden die de opdrachtgever van de opdrachtnemer te goed heeft.

7.1.1)
Facturen voor het registreren van domeinnamen en voor nieuwe hostingdiensten dienen per omgaande na ontvangst van de betreffende factuur te worden voldaan op het, op de factuur vermelde, IBAN rekeningnummer (onder vermelding van klant- en factuurnummer).

Facturen voor de verlenging van de registratie van (een) domeinna(a)m(en) dient/dienen uiterlijk op de verlengdatum van de betreffende domeinna(a)m(en) te zijn voldaan (deze datum staat vermeld op de factuur onder de betreffende domeinnaam). Is de factuur voor de verlenging van (een) domeinna(a)m(en) 30 dagen na de hierboven genoemde verlengdatum niet voldaan, dan word(en) de betreffende domeinna(a)m(en) opgezegd (de registratie wordt beëindigd). 

Facturen voor de verlenging van de hostingdiensten dienen uiterlijk op de verlengdatum van de betreffende hostingdienst te zijn voldaan (deze datum staat vermeld op de factuur onder de betreffende hostingdienst). Is de factuur voor de verlenging van een hostingdienst 30 dagen na de hierboven genoemde verlengdatum niet voldaan, dan wordt de betreffende hostingdienst beëindigd.

In beide hierboven beschreven gevallen blijft de betalingsverplichting van de opdrachtgever bestaan.

7.2.)
De opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van deelfacturering kan echter nimmer de in de navolgende leden ge- noemde kosten betreffen.

7.3.)
Kosten die de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever moet maken en die gelet op hun omvang door de opdrachtnemer niet op niet op voorschot basis gedragen dienen te worden. Hieronder vallen in ieder geval de kosten voor televisie- en/of commercialproductie, websiteproductiekosten, drukwerkkosten en (ether)mediakosten. De hier bedoelde kosten dienen door de opdrachtnemer van de opdrachtgever te zijn ontvangen vóór het tijdstip waarop de opdrachtnemer tot betaling van deze kosten verplicht is.

7.4.)
Porto- en andere verspreidingskosten die gerelateerd zijn aan direct marketing verzendingen dienen door de opdrachtnemer van de opdrachtgever ontvangen te zijn vóór verzending/verspreiding door de opdrachtnemer.

7.5.)
De opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s) gerechtigd zekerheid van de opdrachtgever te verlangen in de vorm van een door de opdrachtgever geaccordeerde bankgarantie van een regulaire Nederlandse bankinstelling ter hoogte van het totaal van de door de opdrachtgever uit hoofde van een bepaalde opdracht aan de opdrachtnemer verschuldigde vergoeding.

7.6.)
Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichtingen jegens de opdrachtnemer voldoet is de opdrachtgever direct in verzuim, zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is. Vanaf de dag waarop de factuur betaald had moeten zijn is de opdrachtgever rente verschuldigd over het factuurbedrag. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn een twaalfde gedeelte van de op het moment van facturering geldende wettelijke rente plus twee procent.

7.7.)
De opdrachtnemer is gerechtigd om alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die de opdrachtnemer met betrekking tot de incasso maakt, voor rekening van de opdrachtgever te brengen. De hier bedoelde kosten worden gefixeerd op 10% van het betrokken factuurbedrag en zullen ten minste € 100,00 per vordering bedragen. Als bewijs van verschuldigdheid van de factuurkosten is overlegging van de desbetreffende facturen voldoende.

8.) Opschorting, staking en ontbinding

8.1.)
De opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de op- drachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie.

8.2.)
Bovendien is de opdrachtnemer gerechtigd de tussen hem en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, ook voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor de opdrachtgever uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien.

8.3.)
De opdrachtnemer is tevens gerechtigd alle bestaande overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever, bij stilligging of liquidatie van opdrachtgever’s bedrijf en/of bij overdracht van de activa en/of passiva of onderneming van de opdrachtgever.

8.4.)
De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.

8.5.)
Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is de opdrachtnemer alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder de door de opdrachtnemer gederfde winst.

8.6.)
De opzegging van domeinna(a)m(en) en/of hostingdiensten dient/dienen uiterlijk 45 dagen voor de verlengdatum schriftelijk (via e-mail) te worden gemeld bij de opdrachtnemer. De opdrachtgever ontvangt vervolgens (per omgaande) een bevestiging (via e-mail) van deze opzegging(en). 

9.) Levertijden

9.1.)
De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt de opdrachtnemer ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming door de opdrachtgever van enige verplichting jegens de opdrachtnemer.

10.) Zorgplicht

10.1.)
De opdrachtnemer zal bij het verrichten van de werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de opdrachtgever in acht nemen.

10.2.)
In het bijzonder draagt de opdrachtnemer - ervan uitgaande dat ter zake van het gebruiksdoel duidelijke afspraken zijn gemaakt - zorg voor de juiste audio- en/of visuele vormgeving van de communicatie-uitingen en overige materialen en voor de voldoening ervan aan de ter zake geldende wettelijke voorschriften, gedragsregels, zelfreguleringsregels en richtlijnen, voorzover deze hem redelijkerwijs bekend kunnen of behoren te zijn.

10.3.)
Tevens draagt de opdrachtnemer zorg voor de geheimhouding van alle door de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

11.) Bezwaar, klachten en bewijs

11.1.)
Ter zake van zichtbare gebreken moet de opdrachtgever terstond nadat de opdrachtnemer de door hem verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen acht dagen nadat het werk is openbaar gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. Overigens is de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever ten gevolge van fouten in advertenties, drukwerk of andere media en voor foutieve plaatsing van opdrachten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.

11.2.)
Ter zake van onzichtbare gebreken dient de opdrachtgever schriftelijk bezwaar te maken binnen acht dagen nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd dan wel redelijkerwijs had kunnen constateren.

11.3.)
Bezwaren met betrekking tot facturen moeten binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk bij de opdrachtnemer worden gemeld. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijk bezwaar niet opgeschort.

11.4.)
Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten terzake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.

11.5.)
Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van de opdrachtnemer beslissend.

12.) Aansprakelijkheid en vrijwaring derden

12.1.)
De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die de opdrachtnemer aan een derde heeft uitbesteed, is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtnemer op die derde kan verhalen. De opdrachtnemer zal al hetgeen doen, respectievelijk de opdrachtgever alle medewerking verlenen die van de opdrachtnemer gevergd kan worden om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.

12.2.)
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle claims van derden die verband houden met de in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde werken en materialen, voor zover deze werken en materialen ter goedkeuring aan de opdrachtgever zijn voorgelegd.

13.) Exoneratie

13.1.)
Indien een bezwaar omtrent geleverde goederen en/of diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van de opdrachtnemer daarvoor wordt vastgesteld, zal opdrachtnemer te zijner keuze ofwel een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde ofwel het geleverde gratis vervangen, mits het oorspronkelijk geleverde door de opdrachtnemer is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is de opdrachtnemer nimmer verplicht.

13.2.)
De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor enige schade die de opdrachtgever hetzij direct, hetzij indirect lijdt als gevolg van gebreken in de door de opdrachtnemer geleverde diensten of goederen, is in alle gevallen beperkt tot de factuurwaarde van het geleverde verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake. De opdrachtgever doet afstand van zijn recht op grond van wanprestatie ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen.

13.3.)
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die door of namens de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld. Het vervoer van werken en/of goederen geschiedt voor risico van de opdrachtgever.

14.) Overmacht

14.1.)
In geval de opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk en/of tijdig uit te voeren, heeft de opdrachtnemer het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de betreffende overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, zulks ter uitsluitende keuze van de opdrachtnemer, zonder dat de opdrachtnemer tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

14.2.)
Onder overmacht wordt onder meer verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij de opdrachtnemer hetzij bij zijn leveranciers, transportstoringen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

15.) Intellectueel eigendom

15.1.)
Indien en voor zover ter zake van de uitvoering van een opdracht door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer materialen e.d. ter beschikking worden gesteld, garandeert de opdrachtgever dat daarop geen (intellectuele) eigendomsrechten of andere rechten van derden rusten, dan wel dat de opdrachtgever mede ten behoeve van de opdrachtnemer ter zake van het gebruik van die materialen e.d. toestemming van die derden heeft gekregen. Voorts garandeert de opdrachtgever dat door het gebruik van die materialen e.d. geen inbreuk wordt gemaakt op (wettelijke) voorschriften, regels, richtlijnen, etc. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer ter zake van alle claims van derden en voor alle door de opdrachtnemer te lijden en/of geleden schade als het gevolg van het gebruik van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen e.d.

15.2.)
De rechten van intellectueele eigendom op de werken die de opdrachtnemer in het kader van een opdracht voor de opdrachtgever ontwikkelt, liggen bij de opdrachtnemer. De opdrachtnemer verleent aan de opdrachtgever bij voorbaat een exclusieve licentie voor de looptijd van de overeenkomst om het werk te gebruiken overeenkomstig de omschrijving in de opdracht in het bijzonder met betrekking tot de periode, het gebied en de media. Aan het einde van de overeenkomst danwel een opdracht treden de opdrachtnemer en de opdrachtgever met elkaar in overleg omtrent de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten op de door de opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte werken, waaronder mede begrepen moeten worden de broncodes van door de opdrachtnemer ontwikkelde website(s) ( indien en voor zover van toepassing).

15.3.)
Voor zover rechten ( van intellectueel eigendom) van derden in het geding zijn, zal de opdrachtnemer er zorg voor dragen dat in de afspraken met hen ten minste het gebruik van het werk in het gebied, de periode en de media als omschreven in de opdracht is inbegrepen.

15.4.)
In geval een derde een vordering instelt ter zake van het gebruik van het door de opdrachtnemer tot stand gebrachte werk en/of de daarvoor gebruikte materialen e.d. zijn de opdrachtgever en de opdrachtnemer over en weer verplicht de ander hierover onverwijld schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is, indien en voor zover daarvoor ingevolge deze voorwaarden aansprakelijk zou zijn dan wel een vrijwaringsverplichting op zich heeft genomen.

15.5.)
De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het door de opdrachtnemer in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.

15.6.)
De opdrachtgever is niet gerechtigd tot aanpassing van het aan in opdracht vervaardigde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

15.7.)
De opdrachtnemer is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.

16.) Aard en duur van de overeenkomst

16.1.)
De opdrachtnemer behartigt de communicatiebelangen van de opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van de opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen.

16.2.)
Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, geldt de opdracht van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer voor bepaalde tijd, met dien verstande dat beide partijen vanaf het moment dat de relatie zes maanden heeft geduurd deze kunnen opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van zes maanden.

16.3.)
Gedurende de in het voorgaande lid genoemde termijn van zes maanden is de opdrachtgever verplicht de geldende honoreringsafspraak met de opdrachtnemer na te komen als ware er van opzegging geen sprake. Tenzij anders is of op dat moment wordt overeengekomen, is de honorering van de opdrachtnemer gedurende deze periode per maand tenminste gelijk aan het 1/12 deel van het inkomen dat de opdrachtnemer gedurende het voorafgaande kalenderjaar van de opdrachtgever heeft genoten.

17.) Afwikkeling relatie

17.1.)
Alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke presentaties, films, broncodes en andere publiciteitsmaterialen die zich aan het einde van de relatie bij de opdrachtnemer bevinden, zullen door de opdrachtnemer op eerste aanvraag kostenloos aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd is (uit welke hoofde ook) zal zijn voldaan. Alsdan zal de opdrachtnemer ook zonder uitstel de media schriftelijk opdracht geven om de nog af te nemen restanten van de gecontracteerde mediaruimte/-tijd over te schrijven naar de opdrachtgever dan wel een door hem aan te wijzen derde.

17.2.)
Indien de relatie tussen opdrachtgever en de opdrachtnemer eindigt - om welke reden dan ook - blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

18.) Overdracht en plichten

18.1.)
Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit overeenkomsten en opdrachten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

18.2.)
In de situatie dat de (relevante activiteit(en) van de) onderneming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook worden samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de onder 1 bedoelde verplichtingen van de opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en de opvolgende onderneming.

19.) Bevoegde rechter

19.1.)
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.2.)
Alle geschillen die voortvloeien uit dan wel samenhangen met onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten dan wel overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer gevestigd is.

Aldus opgesteld in Enschede op 8 augustus 2012. Bijgewerkt in Enschede op 3 mei 2015. Bijgewerkt op 14 mei 2016 en laatst bijgewerkt op 5 maart 2017.